Karta płatnicza – bezpieczeństwo czy zagrożenie dla naszych pieniędzy w XXI wieku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Daniel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-01-28T09:17:07Z
dc.date.available 2017-01-28T09:17:07Z
dc.date.issued 2014-06-25 08:44:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9578
dc.description.abstract Obserwowany od kilku lat intensywny rozwój rynku kart płatniczych i związany z nim wzrost przestępczości z wykorzystaniem sfałszowanych kart, zmusza do postawienia pytania o bezpieczeństwo posługiwania się tym środkiem płatniczym. Celem niniejszej pracy jest próba udowodnienia tezy, że pomimo wielu zagrożeń, na jakie narażeni są właścicieli kart płatniczych, są one znacznie bezpieczniejszym środkiem płatniczym niż gotówka. W tym celu przedstawiono dynamikę rozwoju rynku kart płatniczych oraz skalę transakcji fraudowych. Zaprezentowano różne formy zabezpieczeń stosowane w kartach płatniczych i prawne aspekty ochrony interesów posiadaczy i użytkowników kart. Ponadto podano kilka przykładów z obszaru płatności mobilnych, które są alternatywą dla tradycyjnych kart płatniczych i mogą je zastąpić w transakcjach bezgotówkowych. W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: - skala oszustw z użyciem kart płatniczych jest stosunkowo mała w porównaniu do ogólnej liczby transakcji dokonywanych kartami, - wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, które zabezpieczają karty przed przestępcami, - przepisy prawne chronią posiadaczy i użytkowników kart przed nieautoryzowanymi transakcjami. W świetle przedstawionych badań i wniosków stwierdzono, że mimo wszystko karta płatnicza jest bezpieczniejszym środkiem płatniczym niż gotówka. pl
dc.description.abstract Observed for several years intensive development of the payment card market and the associated increase in crime with the use of counterfeit cards, forces us to ask the question about the safety of using this means of payment. The purpose of this thesis is to prove the argument that despite the many threats faced by owners of credit cards, they are much safer than cash means of payment. To this end, shows the dynamics of the development of the payment cards market and the scale of the fraud transactions. Presented different forms of collateral used in payment cards and legal aspects of the protection of the interests of the holders and cardholders. In addition, given few examples from the area of mobile payments, which are an alternative to traditional payment cards and can be replaced by non-cash transactions. In the course of the study found that: - scale fraud using credit cards is relatively small compared to the total number of card transactions, - introduced innovative solutions that protect cards from criminals, - laws protect the holders and users of unauthorized transactions. In light of the research and conclusions found that although all credit card is safer than cash means of payment. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject karty płatnicze pl
dc.subject standard EMV pl
dc.subject skimming pl
dc.subject phishing pl
dc.subject SEPA pl
dc.subject płatności mobilne pl
dc.subject biometria pl
dc.subject payment cards pl
dc.subject EMV standard pl
dc.subject skimming pl
dc.subject phishing pl
dc.subject SEPA pl
dc.subject mobile payments pl
dc.subject biometrics pl
dc.subject 3D-Secure pl
dc.title Karta płatnicza – bezpieczeństwo czy zagrożenie dla naszych pieniędzy w XXI wieku pl
dc.title.alternative Payment card – the safety or the threat for our money in the 21st century pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T11:26:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info