Rzeczowe aktywa trwałe w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Dutkiewicz, Karolina
dc.date.accessioned 2016-10-27T11:48:39Z
dc.date.available 2016-10-27T11:48:39Z
dc.date.issued 2014-10-30 08:50:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9258
dc.description.abstract W pracy podjęto temat rzeczowych aktyw trwałych prezentowanych w polskim oraz międzynarodowym prawie bilansowym. Rzeczowe aktywa trwałe są tradycyjnym elementem każdego sprawozdania finansowego. Jednostki gospodarcze w Polsce sporządzają sprawozdania finansowe, stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości bądź przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza rzeczowych aktywów trwałych w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym przeprowadzona została w Firmie „X” S.A. w Gorlicach w oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne i dane Firmy „X” S.A. w Gorlicach z lat 2009-2013. Analiza wykazuje, że chociaż przepisy Ustawy o rachunkowości i MSR 16 w znacznej części pokrywają się, to należy zaznaczyć, że regulacje zawarte w międzynarodowych normach są bardziej szczegółowe. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy firma ma zamiar przeprowadzić wieloaspektowe transakcje, które wymagają większej ilości informacji o ewidencjonowaniu oraz prezentowaniu składników majątku. pl
dc.description.abstract This dissertation undertakes the subject property fixed assets presented in Polish and international accounting law. Tangible fixed assets are a traditional part of each of the financial statements. The business entities in Poland to prepare financial statements using the principles set out in the Accounting Act or the provisions of International Financial Reporting Standards. The comparative analysis of material fixed assets in the Polish and international balance law conducted stayed in the Company “X” S.A. in Gorlice based on reference books, legal files and date the Company “X” S.A. in Gorlice for 2009-2013. The analysis shows that although the provisions of the Act and IAS 16 largely overlap, it should be noted that the regulations contained in international standards are more specific. This is important if the company intends to carry out a multi-faceted transactions that require more accounting information and the presentation of assets. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rzeczowe aktywa trwałe pl
dc.subject wycena rzeczowych aktywów trwałych pl
dc.subject wartość początkowa pl
dc.subject cena nabycia pl
dc.subject koszt wytworzenia pl
dc.subject amortyzacja pl
dc.subject regulacje prawne pl
dc.subject tangible fixed assets pl
dc.subject valuation of tangible fixed assets pl
dc.subject the initial value pl
dc.subject the purchase price pl
dc.subject manufacturing cost pl
dc.subject depreciation pl
dc.subject legal regulations pl
dc.title Rzeczowe aktywa trwałe w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym pl
dc.title.alternative Material fixed assets in the polish and international balance law pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T08:00:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info