Pomiar oraz ocena kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego jako czynnika wpływającego na wartość przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Gumulak, Elżbieta
dc.date.accessioned 2016-05-31T09:28:03Z
dc.date.available 2016-05-31T09:28:03Z
dc.date.issued 2015-06-29 12:06:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9084
dc.description.abstract Poniższa praca prezentuje treści związane z tematyką zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa. Jest to temat interesujący i chętnie poruszany zarówno przez ekonomistów, księgowych, właścicieli przedsiębiorstw czy menedżerów. Wiedza o tych zasobach pozwala nimi dobrze zarządzać i tym samym wpływać na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz jego pozycję na rynku. W związku z powyższym jednym z celów pracy stało się przedstawienie odbiorcy najważniejszych, najbardziej aktualnych a za razem najciekawszych informacji, które pozwolą mu poznać istotę aktywów niematerialnych. Posłużą temu rozdziały teoretyczne, które bazują na dotychczasowych badaniach oraz dostępnej literaturze przedmiotu. Nadrzędnym celem, jaki obrano w poniższej pracy stał się pomiar i ocena kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Hipoteza, która stała się podstawą badania przeprowadzonego w części teoretycznej niniejszej pracy dotyczy zależności zachodzących pomiędzy zasobami niematerialnymi a wartością dodaną przedsiębiorstwa. W oparciu o zebrane dane finansowe wybranych spółek giełdowych przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem metody VAICTM. Wyniki przeprowadzonego badania poddane zostały analizie i graficznej interpretacji. Niniejsza praca prezentuje aktywa niematerialne przedsiębiorstwa w sposób teoretyczny i praktyczny. Podkreśla również ważność pomiaru kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego, które są jednym z czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract This work presents a content related to the subject of intangible resources of the company. This is a subject interesting and willingly moved both by economists, accountants, company owners and managers. Knowledge of these resources allows well- managed of them, affect on the financial results of the company and her market position. In the connection one of the objectives of the work has become a presentation to recipient the most important, the most current and the most interesting information, that will allow him to get to know the essence of intangible assets. Serve all of this theoretical chapters. They are based on previous studies and available literature. The overriding objective, which was chosen in this work became the measurement and opinion of intellectual capital and human capital in the company. The hypothesis, which became the basis of a survey executed in the theoretical part of this work concerns the interrelationships between intangible assets and company value added. Based on the collected financial data of chosen companies, was executed calculations with using the VAICTM method. The results of the survey have been analyzed and graphical interpretation. This work presents the intangible assets of companies in both- theoretical and practical. It also emphasizes the importance of measuring intellectual capital and human capital, which is one of the factors affecting the value of the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject kapitał ludzki pl
dc.subject aktywa niematerialne pl
dc.subject metoda VAIC TM pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject human capital pl
dc.subject intangible assets pl
dc.subject VAIC TM method pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject human resource management pl
dc.title Pomiar oraz ocena kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego jako czynnika wpływającego na wartość przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Measurement and rating of intellectual capital and human capital as a factor affecting the company value pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-20T09:03:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info