Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych - jakość pracy Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozarzewski, Piotr
dc.contributor.author Ślipek, Anna
dc.date.accessioned 2016-02-07T10:46:12Z
dc.date.available 2016-02-07T10:46:12Z
dc.date.issued 2015-07-28 08:38:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8908
dc.description.abstract Jestem pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Na co dzień w mojej pracy zawodowej spotykam osoby, które ubiegają się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uważam ten temat za bardzo interesujący, ponieważ osoby niepełnosprawne znajdują się na marginesie społeczeństwa. Zdecydowanie większą trudność sprawia im znalezienie pracy, korzystanie ze środków komunikacji, a niejednokrotnie z powodu występujących barier architektonicznych nie są w stanie opuścić własnego mieszkania. Osoby niepełnosprawne posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z różnego rodzaju ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo, których celem jest poprawa jakości życia. W pracy omówiono politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych oraz system orzecznictwa rentowego i pozarentowego. Celem pracy była ocena jakości pracy orzecznictwa pozarentowego w opinii osób, które przeszły procedurę orzeczniczą. Badanie przeprowadziłam w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu w miesiącu czerwcu 2015 r. Zastosowałam metodę badawczą wywiad rozszerzony. Przeprowadzone badania wykazały różnorodność ocen jakości pracy orzecznictwa, w zależności od otrzymanego stopnia niepełnosprawności. Najmniej zastrzeżeń miały osoby zaliczone do znacznego stopnia, taka ocena związana była ze zdecydowanie większymi możliwościami korzystania z ulg i uprawnień. Negatywne opinie były przedstawiane przez osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, ponieważ ulgi uprawnienia wynikające z posiadania takiego stopnia są niewielkie. pl
dc.description.abstract I work for the District Family Assistance Centre in Nowy Sącz. Everyday I meet people who seek to obtain a decision regarding the degree of their disability. I find this issue very interesting, because people with disabilities live on the fringes of society. It is definitely much more difficult for them to find work, to use the means of communication, and often – because of the existing architectural barriers – to go out. People with disabili-ties who were granted appropriate certificate on their disability may use different kind of reliefs and rights guaranteed by the state, which aim is to improve the quality of life of the disabled. The paper discusses the state policy towards disabled and the system of certifica-tion of the disability living allowance (DLA) and off-DLA system. The aim of the study was to make the assessment of the quality of work of disabil-ity evaluation boards related to off-DLA system, based on the opinion of people who went through these procedures. The survey was conducted at the District Disability Evalu-ation Board in Nowy Sącz in June 2015. I used extended interview as a research method. The study has shown the diversity of ratings of work quality, depending on the de-gree of disability respondent had. People with significant degree of disability had the least reservations – such an assessment was associated with far greater opportunities to use tax reliefs and rights. Negative opinions were presented by people with minor disabilities, due to the fact that relief entitlements were much more limited. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject niepełnosprawność pl
dc.subject pomoc dla osób niepełnosprawnych pl
dc.subject orzecznictwo rentowe pl
dc.subject rzecznictwo pozarentowe pl
dc.subject jakość pracy zespołów orzekających pl
dc.subject disability pl
dc.subject assistance for the disabled pl
dc.subject certification in the DLA system pl
dc.subject certification in the off-DLA system pl
dc.subject quality of disability evaluation boards’ work pl
dc.title Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych - jakość pracy Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności pl
dc.title.alternative The State Policy towards the Disabled: The Quality of Work of Disability Evaluation Boards pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T12:38:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info