University-Industry Collaboration in the European Regional Context: the Cases of Galicia and Apulia Region

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author González-López, Manuel
dc.contributor.author Dileo, Ivano
dc.contributor.author Losurdo, Francesco
dc.date.accessioned 2015-02-22T08:38:28Z
dc.date.available 2015-02-22T08:38:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation González-López, M., Dileo, I., Losurdo, F., University-Industry Collaboration in the European Regional Context: the Cases of Galicia and Apulia Region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 3 : Learning and Innovation in Space. Ed. by A. Isaksen, J. Karlsen, M. Gancarczyk, s. 57-87 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8606
dc.description.abstract Universities are one of the key actors within national and regional innovation systems. The nature of university-industry collaboration has changed during the last decades and it varies across countries and regions. Different factors determine the interaction among both organizations, from those related to the industrial structure of the territory to others related to institutional and legal frameworks. In this paper we aim at adding to the understanding of this process based on the comparison between two European regions, Apulia in Italy and Galicia in Spain. Our results show that a progressive transition from a separated to a more integrated approach has occurred at the relational framework affecting universities and industry in both regions. Public policies, particularly from the regional level, have been relevant for promoting university-industry collaboration in Galicia and Apulia. Nevertheless, there still remain cultural and institutional barriers, both from the academy and business sphere, which impede a closer and more fruitful interaction. Besides, the poor innovative culture of traditional industries which dominate in both regions, might affect university-industry interaction. However, an adjustment of the university offer in terms of research is also needed as we observe that collaboration is too much biased by the university scientific and departmental specialization and too little by local and regional industrial specialization. pl
dc.description.abstract Uniwersytety pełnią rolę jednego z kluczowych podmiotów w ramach narodowych i regionalnych systemów innowacji. Charakter współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami zmienił się ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, przy czy wykazuje on znaczną różnorodność w poszczególnych krajach i regionach. Interakcję między tymi podmiotami determinuje szereg czynników, począwszy od branżowej struktury terytorium, aż po uwarunkowania instytucjonalne i prawne. Celem artykułu jest poszerzenie rozumienia tego procesu, na podstawie porównania dwóch europejskich regionów (nuts-2) - włoskiej Apulii i hiszpańskiej Galicji. Rezultaty badań wskazują, że w obu regionach nastąpił rozwój od rozproszonego do zintegrowanego podejścia w relacjach między nauką i gospodarką. Istotną rolę w rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami w Galicji i Apulii odegrała polityka gospodarcza, szczególnie na poziomie regionalnym. Jednocześnie jednak ciągle występują kulturowe i instytucjonalne bariery, zarówno po stronie środowiska akademickiego, jak i biznesowego, które utrudniają właściwe ukierunkowanie i większą efektywność współpracy. Ograniczeniem jest z jednej strony niski poziom kultury innowacyjnej obserwowany w tradycyjnych branżach, które dominują w obu regionach. z drugiej zaś strony, istnieje także potrzeba lepszego dostosowania badań prowadzonych przez uniwersytety, gdyż są one bardziej uzależnione od naukowej i funkcjonalnej specjalizacji uczelni niż lokalnej i regionalnej specjalizacji przemysłu. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject university pl
dc.subject industry pl
dc.subject collaboration pl
dc.subject regions pl
dc.subject uniwersytet pl
dc.subject gospodarka regionalna pl
dc.subject współpraca pl
dc.subject regiony pl
dc.title University-Industry Collaboration in the European Regional Context: the Cases of Galicia and Apulia Region pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info