Urzędy skarbowe w Polsce 1982-1996. Podstawy normatywne funkcjonowania

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Karol
dc.date.accessioned 2014-05-22T09:19:36Z
dc.date.available 2014-05-22T09:19:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Rocznik Samorządowy, 2013, t. 2. Red. nacz. Karol Dąbrowski, s. 32-53 pl
dc.identifier.issn 2300-2662
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7721
dc.description.abstract Ustawa o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych z 1982 roku przywróciła w polskiej administracji skarbowej urzędy i izby skarbowe. Weszła w życie 1 stycznia 1983 roku, a w 1994 roku doczekała się tekstu jednolitego. Moc obowiązującą utraciła 1 stycznia 1997 roku, gdy weszła w życie aktualna ustawa z 1996 roku. Przywrócony w 1982 roku model administracji skarbowej, w którym istnieją urzędy skarbowe na szczeblu lokalnym i izby skarbowe na poziomie regionalnym, dobrze sprawdziła się w polskiej kulturze administracyjnej. Wiele negatywnych zjawisk w polskiej skarbowości wynika z podporządkowania administracji skarbowej politycznemu ośrodkowi, czyli Ministerstwu Finansów. Dopiero stworzenie niezależnego od rządu pionu administracji skarbowej, która będzie odpowiedzialna za ściąganie podatków bezpośrednio dla Narodowego Banku Polskiego, z pominięciem rządu, może pozwolić na usprawnienie polityki podatkowej państwa z korzyścią dla obywateli. Dlatego też autor wyraźnie krytycznie odnosi się do projektów deprecjonowania roli urzędów skarbowych w systemie polskiej skarbowości. pl
dc.description.abstract The Act on the Office of the Minister of Finance, Tax Officers and Tax Chambers of 1982 restored tax offices and tax chambers in the Polish tax administration. It entered into force on 1 January 1983, and was published as a consolidated text in 1994. The Act became null and void on 1 January 1997, when the current Law of 1996 came into force. The model of tax administration restored in 1982, with tax offices at the local level and tax chambers at the regional level, has worked well in the Polish administration culture. Many negative phenomena in the Polish fiscal system result from the fact that tax administration is subordinate to the political centre, that is the Ministry of Finance. Establishment of the tax administration sector independent of the government and responsible for collecting taxes directly for the National Bank of Poland, omitting the government, would support the efficient fiscal policy of the state to the benefit of citizens. Therefore, the author critically refers to projects disregarding the role of tax offices in the Polish fiscal system. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Fundacja Obywatelskiego Rozwoju - Ryki pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject administracja skarbowa pl
dc.subject urząd skarbowy pl
dc.subject tax administration pl
dc.subject tax office pl
dc.title Urzędy skarbowe w Polsce 1982-1996. Podstawy normatywne funkcjonowania pl
dc.title.alternative Tax offices in Poland in 1982–1996. The normative framework of functioning pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info