Świat wartości młodego pokolenia Polaków naprzykładzie 160 badanych z powiatu nowosądeckiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozarzewski, Piotr
dc.contributor.author Stanuszek, Kinga
dc.date.accessioned 2014-01-30T07:11:30Z
dc.date.available 2014-01-30T07:11:30Z
dc.date.issued 2012-03-25 16:38:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4976
dc.description.abstract Praca ukazuje hierarchie wartości i wewnętrzny potencjał młodego pokolenia zamieszkującego region powiatu nowosądeckiego. W badaniach podjęto próbę sportretowania lokalnego społeczeństwa – młodych ludzi, którym obce są realia komunistycznej Polski, ponieważ urodzili się lub dorastali w okresie transformacji ustrojowej. Celem niniejszej pracy było udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie wartości preferują badani? Jak prezentuje się hierarchia tych wartości? oraz Od jakich czynników zależy struktura wyznawanych przez respondentów wartości? W badaniach posłużono się metoda sondażu diagnostycznego, stosując technikę samodzielnie opracowanej ankiety. Analizie poddano hierarchie wartości 160 osób z Nowego Sącza i pobliskich miejscowości. Badana grupa stanowi jedynie mały wycinek młodego pokolenia powiatu nowosądeckiego, ale mimo tego zarysowuje się pewien spójny, charakterystyczny dla wszystkich badanych obraz hierarchii wartości. Pierwsze pozycje zajmują wartości tradycyjne takie jak: rodzina, wiara, miłość, zdrowie. Z kolei ostatnie miejsca należą do wartości związanych z polityka i sprawowaniem władzy. Wykształcenie, praca, kariera i wartości materialne plasują się w środkowej części hierarchii wartości. pl
dc.description.abstract The paper shows the hierarchy of values and internal potential of the young generation which inhabits the region of the Nowosądecki administrative district. The study attempted to show the local community - young people who are unfamiliar with the realities of the communist Poland, because they were born or grew up already during the transition. The aim of this study was to answer the following questions: What values do the respondents prefer? What is the hierarchy of their values? and What factors determine the structure of the values of the respondents? In the study, a diagnostic survey method has been used based on the questionnaire developed by the author. The author analyzed hierarchies of the values of 160 respondents from the city of Nowy Sącz and nearby localities. The sample studied represents only a small part of the younger generation in the Nowosądecki administrative district, but still a consistent hierarchy of values, specific for all the persons studied has been discovered. The first positions in this hierarchy are traditional values such as family, faith, love, health. The last places among the values are related to politics and governance. Education, job, career and material values rank in the middle. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość pl
dc.subject system wartości pl
dc.subject hierarchia wartości pl
dc.subject rodzina pl
dc.subject wiara pl
dc.subject miłość pl
dc.subject praca pl
dc.subject kariera pl
dc.subject pieniądze pl
dc.subject władza pl
dc.subject polityka pl
dc.subject aborcja pl
dc.subject eutanazja pl
dc.subject homoseksualizm pl
dc.subject związki nieformalne pl
dc.subject kwestionariusz ankiety pl
dc.subject value pl
dc.subject system of values pl
dc.subject hierarchy of values pl
dc.subject family pl
dc.subject faith pl
dc.subject love pl
dc.subject work pl
dc.subject career pl
dc.subject money pl
dc.subject power pl
dc.subject politics pl
dc.subject abortion pl
dc.subject euthanasia pl
dc.subject homosexuality pl
dc.subject informal relationships pl
dc.subject questionnaire pl
dc.title Świat wartości młodego pokolenia Polaków naprzykładzie 160 badanych z powiatu nowosądeckiego pl
dc.title.alternative The World of Values of the Polish Young Generation by the Example of 160 Respondents from the Nowosądecki Administrative District pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-28T12:58:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info