Analiza zasobów trwałych oraz procesy odtworzeniowo - inwestycyjne na podstawie Spółki z o.o. "Sądeckie Wodociągi"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Pociecha Jolanta
dc.date.accessioned 2014-01-24T10:52:15Z
dc.date.available 2014-01-24T10:52:15Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4585
dc.description.abstract Analizowanie procesów związanych ze zmianami zachodzącymi w majątku trwałym daje nam również możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych majątku oraz ponoszonych nakładów na działalność remontową związaną z tym majątkiem, a wynik takiej działalności ma wpływ na zwiększenie zysku. Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć dodatni efekt gospodarczy musi dbać o powiększanie efektywnego majątku. Rozwój majątku następuje poprzez inwestowanie, czyli prowadzenie inwestycji związanych z pozyskiwaniem nowego niezbędnego firmie majątku. Inwestycje są procesami długofalowymi (wieloletnimi). Związana jest z nimi konieczność wydatkowania dużych kwot, co wiąże się jednocześnie z potrzebą poszukiwania źródeł finansowania tych inwestycji. Taka sytuacja oznacza, że procesy inwestycyjne wiążą się z dużym ryzykiem. Nie dają jednocześnie gwarancji szybkiego zwrotu w postaci przyszłego dochodu. Dlatego, ważnym elementem w strategii działania przedsiębiorstwa jest dokonywanie odpowiednich analiz finansowo-ekonomicznych, które pomogą prawidłowo zaplanować i ocenić efektywność podejmowanych decyzji dotyczących inwestycji. W obecnej sytuacji zmian zachodzący w gospodarce rynkowej, gdy dokonuje się zmian statusów własnościowych przedsiębiorstw poprzez np.: prywatyzację, wykup lub przejęcie przedsiębiorstwa, majątek jest najważniejszym elementem stanowiącym o wycenie przedsiębiorstwa. W związku z tym, że majątek jest tak ważnym elementem struktury wartości przedsiębiorstwa należy z odpowiednią starannością dbać o prowadzenie prawidłowej ewidencji jego składników. Zarządzanie majątkiem powinno odbywać się w oparciu o opracowane prognozy. Wyniki przeprowadzonych analiz stanów i procesów ekonomicznych służą do sporządzania prognoz. Ukazują związki przyczynowo-skutkowe, jakie powstają pomiędzy poszczególnymi elementami tworzącymi przedsiębiorstwo. Analizowanie zachodzących procesów przyczynia się do poprawy sprawności funkcjonowania firmy. Celem niniejszej pracy jest analiza analizy majątku, a w szczególności będzie obejmować analizę środków trwałych oraz inwestycji na przykładzie Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi”. Celem praktycznym jest wyliczenie wskaźników dotyczących miar efektywności zarządzania majątkiem w Spółce w oparciu o dane zawarte w Bilansie, Rachunku zysków i strat oraz przy uwzględnieniu innych danych dotyczących ewidencji majątku trwałego za okres ostatnich 5 lat (2000 – 2004). Dokonane zostaną porównania uzyskanych wskaźników w stosunku do poszczególnych lat w badanym okresie oraz nastąpi zdefiniowanie otrzymanych wyników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject majątek trwały pl
dc.subject finansowy majątek trwały pl
dc.subject rzeczowy majątek trwały pl
dc.subject procesy odtworzeniowo-inwestycyjne pl
dc.subject remonty pl
dc.subject modernizacja pl
dc.subject analiza zasobów trwałych pl
dc.subject likwidacja środków trwałych pl
dc.title Analiza zasobów trwałych oraz procesy odtworzeniowo - inwestycyjne na podstawie Spółki z o.o. "Sądeckie Wodociągi" pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info