Praca jako źródło satysfakcji i rozwoju zawodowego człowieka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Smoter, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-10T08:36:40Z
dc.date.available 2014-01-10T08:36:40Z
dc.date.issued 2012-09-28 15:09:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3687
dc.description.abstract Praca jest bardzo istotnym elementem w życiu każdego człowieka. Bardzo ważnym jej elementem jest satysfakcja, jaką człowiek osiąga wykonując ją. Co więcej jest ona również źródłem rozwoju zawodowego człowieka. Badania sprawdzające prawdziwość postawionych w niniejszej pracy hipotez opierały się na przeprowadzeniu badań za pomocą ankiety wśród osób przebywających na terenie miasta Nowy Sącz. Wyniki badań potwierdziły prawdziwość wszystkich postawionych hipotez. Respondenci wykazali, że wykonywana przez nich praca zawodowa wpływa dodatnio na ich poziom satysfakcji. Dzieję się tak, ponieważ praca daje im dobra materialne i finansowe oraz podnosi jakość życia jak i prestiż. Badani udowodnili również, że wykonywana przez nich praca zawodowa dzięki otrzymywanym możliwościom kształcenia oraz ciągłym podnoszeniem kwalifikacji wpływa pozytywnie na ich rozwój. Co więcej, dzięki ankietowanym dowiedzieliśmy się, iż wykonywana praca zawodowa zgodna z kwalifikacjami i uzdolnieniami pracownika wpływa na jego rozwój i podniesienie satysfakcji, ponieważ pozwala rozwijać profesjonalizm oraz realizować swoje osobiste cele. Powyższe elementy są potwierdzeniem, że praca w życiu człowieka ma bardzo istotny wpływ na odczuwaną przez niego satysfakcję oraz na jego rozwój zarówno zawodowy jak i osobisty. pl
dc.description.abstract The work is a very important part in the life of every human being. One of the most important element is the satisfaction which the person can achieve doing this work. Moreover, it is also a source of occupational development of man. Research which has to verify veracity of assumption which were propound in this thesis, based on conducting opinion polls on humans dwelled in Nowy Sącz. The results affirmed veracity of all assumptions. Respondents showed that they performed professional work have a positive effect on their level of satisfaction. This happens because the work gives them material goods and financial and improves the quality of life and prestige. Respondents also proved that the work they obtained professional capabilities through education and continuous improvement of skills has a positive effect on their development. Moreover, by dint of the surveyed we achieve the knowledge that the professional work carried out in accordance with the employee's skills and abilities affect the development and improvement of satisfaction because it allows you to develop professionalism and realize their personal aim. These elements are a confirmation that the work in human life has a very significant impact on the satisfaction felt by him and his development, both professional and personal. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject satysfakcja pl
dc.subject wartość pracy pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject kwalifikacje pl
dc.subject uzdolnienia pl
dc.subject jakość życia pl
dc.subject satisfaction pl
dc.subject the value of work pl
dc.subject motivation pl
dc.subject development pl
dc.subject qualifications pl
dc.subject ability pl
dc.subject quality of life pl
dc.title Praca jako źródło satysfakcji i rozwoju zawodowego człowieka pl
dc.title.alternative Work as a source of satisfaction and development of a human being pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T17:26:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info