Zarządzanie profilaktyką uzależnień na przykładzie alkoholizmu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylikowska, Anna
dc.contributor.author Migacz, Natalia
dc.date.accessioned 2014-01-04T14:04:32Z
dc.date.available 2014-01-04T14:04:32Z
dc.date.issued 2013-01-17 14:08:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3321
dc.description.abstract Najważniejszym celem niniejszej pracy była analiza pytań, aby sprawdzić wiedzę młodzieży na temat choroby alkoholizmu, skutków spożywania dużych ilości alkoholu oraz konsekwencjach związanych z jego nadużywaniem. Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz policealnej w przedziale wiekowym od 12 do 24 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Składał się on z pytań, które zostały sformułowane w celu zweryfikowania postawionych hipotez. Wykorzystana w badaniach ankieta była anonimowa. Obejmowała część wprowadzającą, która skierowana była do badanych osób i składała się z 19 pytań zamkniętych. Ankieta zawierała metryczkę, która dotyczyła wieku, płci oraz miejsca zamieszkania. Przeprowadzone badania ukazały, iż zdecydowana większość młodzieży sięga po alkohol z chęci dobrej zabawy, a także, że częściej młodzi ludzie spożywają napoje alkoholowe przy rówieśnikach. Jednak jak wynikło z przeprowadzonych badań, uzależnienia alkoholowe wśród młodzieży to tylko pojedyncze przypadki, gdyż większość potrafi kontrolować ilość spożywanego alkoholu. Z badań wynika również, iż przeważająca liczba badanych osób ma dostateczną wiedzę dotyczącą choroby alkoholowej, są jednak takie osoby, które powinny poszerzać swoje informacje na ten temat. pl
dc.description.abstract The most important in this work was verification knowledge of Young people about addiction from alcohol, result of consuming of alcohol and consequences with its abusing. Research have been carried among young people in aged partition from 12 for 24. Investigative instrument was Questionnaire. It consisted from questions, which become for verifying put hypothesis formulate. Questionnaire was anonymous. Part included for researched persons introducing directed and it consisted from 19 questions closed. Questionnaire included certificate, it concerned which age, sex and residences. Carried research have showed, that majority young people reaches for alcohol from good wish of fun, and also that frequently young people drink alcohol at contemporaries. However, alcoholic addictions it among young people single cases only because majority is able to control amount of drunk alcohol. From research result also, that majority researched person has big knowledge about alcoholic disease, however, such persons are, which should widen informations on this theme. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject alkoholizm pl
dc.subject objawy pl
dc.subject leczenie pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject opieka zdrowotna pl
dc.subject profilaktyka pl
dc.subject alcoholism pl
dc.subject signs pl
dc.subject treatment pl
dc.subject management pl
dc.subject health protection pl
dc.subject preventive pl
dc.title Zarządzanie profilaktyką uzależnień na przykładzie alkoholizmu pl
dc.title.alternative Management on the example of prevention for alcoholism addictions pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T08:25:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info