Sieci aliansów strategicznych jako droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku na przykładzie globalnych aliansów strategicznych w branży przewozów lotniczych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Tworzydło, Wioletta
dc.date.accessioned 2013-12-30T11:19:13Z
dc.date.available 2013-12-30T11:19:13Z
dc.date.issued 2013-07-05 19:30:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2875
dc.description.abstract Praca jest próbą przedstawienia problematyki sieci aliansów strategicznych, określanych również, jako alianse wielostronne, grupy aliansów, konstelacje czy strategia „ośmiornicy”. Wychodząc od pojęcia konkurencji poprzez klasyczne alianse dwóch przedsiębiorstw, które są pierwszym krokiem w zakresie współpracy firm, praca koncentruje się na połączeniach sieciowych, które funkcjonują w różnych sektorach gospodarki. Przedstawiono w pracy kluczowe zagadnienia mające wpływ na efektywne tworzenie i funkcjonowanie sieci aliansów. Postarano się odpowiedzieć na pytanie czy udział w konstelacjach to dobry sposób na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w dobie postępującej globalizacji. Alianse wielostronne przedstawiono na przykładzie branży lotniczych przewozów pasażerskich, która jest uznawana za jedną z najbardziej ”usieciowionych” gałęzi gospodarki. Z przeprowadzonych badań wynika, iż alianse wielostronne są skuteczną alternatywą dla przedsiębiorstw w porównaniu z innymi formami rozwoju zewnętrznego i oferują firmom w nich uczestniczących wiele korzyści w zależności od rodzaju i wielkości grupy, potencjału przedsiębiorstwa, posiadanych kompetencji i umiejętności. Sieci aliansów wybitnie wpływają na poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w nich uczestniczących i w dobie rosnącej konkurencji globalnej są korzystną formą rozwiązania dla przedsiębiorstw. pl
dc.description.abstract The work is an attempt to present the issue network of strategic alliances, also referred to as multilateral alliances, groups of alliances, constellations and strategy of "octopus". Starting from the concept of competition by traditional alliances of the two companies, which are the first step in the cooperation between companies, the work focuses on network connections that operate in different sectors of the economy. Presented at work the key issues affecting the efficient creation and operation of a network of alliances. I will try to answer the question of whether participation in the constellations is a good way to achieve a competitive advantage in the era of globalization. Multilateral alliances exemplified passenger airline industry, which is recognized as one of the most "networked" sectors of the economy. The study shows that multilateral alliances are an effective alternative for businesses in comparison to other forms of external development and offer companies participating in them a lot of benefits, depending on the type and size of the group, the company's potential, their competence and skills. Network alliances very essential to a better competitive position of companies participating in them and in the context of increased global competition are the preferred form of solutions for enterprises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacje sieciowe pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject alians strategiczny pl
dc.subject sieci aliansów strategicznych pl
dc.subject branża lotniczych przewozów pasażerskich pl
dc.subject network organizations pl
dc.subject competition pl
dc.subject strategic alliance pl
dc.subject network of strategic alliances pl
dc.subject industry air passenger pl
dc.title Sieci aliansów strategicznych jako droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku na przykładzie globalnych aliansów strategicznych w branży przewozów lotniczych pl
dc.title.alternative Networks strategic alliances as a way to gain a competitive advantage in the market the company as an example of global strategic alliances in the airline industry pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T12:21:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info