Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na przykładzie Grupy Kapitałowej Synthos S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Wesołowska, Urszula
dc.date.accessioned 2013-12-20T07:01:53Z
dc.date.available 2013-12-20T07:01:53Z
dc.date.issued 2013-09-23 07:43:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2495
dc.description.abstract Praca opisuje najpowszechniej stosowane metody wyceny przedsiębiorstw, do których należą metody: dochodowe, majątkowe, porównawcze, niekonwencjonalne i mieszane. Część praktyczna pracy obejmuje analizę dokumentów finansowych wycenianej jednostki, przedstawienie ogólnego stanu gospodarki krajowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku chemicznego i jego najważniejszych sektorów oraz wycenę spółki giełdowej Synthos S.A. zgodnie z procedurą wyceny metodą dochodową z zastosowaniem zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych. W części analitycznej wykorzystano raporty branżowe polskich i unijnych organizacji chemicznych, prognozy ekspertów, co do kształtowania się najważniejszych wielkości ekonomicznych oraz sprawozdania finansowe i opisowe spółki. Uzyskane informacje wykorzystano do opracowania założeń do modelu wyceny. Za stopę dyskontową przyjęto średni ważony koszt kapitału, a koszt kapitału własnego obliczono z wykorzystaniem modelu CAPM. Ostatecznie wartość spółki oszacowano na 7,7 mld zł. Dodatkowo sporządzono analizę wrażliwości modelu wyceny w celu zwiększenia stopnia obiektywizmu uzyskanego wyniku, która wykazała, że największy wpływ na rezultat wyceny posiada premia za ryzyko rynkowe przyjęta za eksperckimi szacunkami. Ostatni rozdział pracy przedstawia najważniejsze wnioski płynące z wyceny oraz ocenę spółki z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Wydana rekomendacja jest pozytywna, a jej zasadność potwierdza także porównanie z profesjonalną wyceną analityków giełdowych. pl
dc.description.abstract The thesis describes the most commonly used company valuation methods that include: income-based approach, asset-based approach, market-based approach, option-based approach and mixed methods approach. Practical part of the work contains company’s financial documents analysis, presentation of general condition of Polish and European economy with particular consideration of chemical market and its most important sectors and also valuation of public company Synthos S.A. in accordance with procedure of free cash flow discounting-based method. In the analytical part of this paper the following sources were used: branch reports of Polish and UE chemical organizations, experts’ forecasts on evolution of main economic values and also financial and descriptive statements of valued entity. The received information was used to develop assumptions for the valuation model. For the discount rate a weighted average cost of capital notion was adopted and the required return to equity was calculated with the use of the capital assets pricing model. Finally, company’s value was estimated at 7,7 billion PLN. Additionally, the sensitivity analysis of pricing model was drawn up to increase objectivity of the received result. It showed that the greatest impact on valuation effect had global risk premium, taken by experts’ estimates. The last chapter of the thesis contains the most important conclusions of the appraisal and evaluation of the company from the point of view of potential investors. The given recommendation is positive and its pertinence was also confirmed by comparison with a professional valuation of stock analysts. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wycena pl
dc.subject przemysł chemiczny pl
dc.subject model dochodowy pl
dc.subject wartość pl
dc.subject analiza pl
dc.subject dyskontowanie pl
dc.subject valuation pl
dc.subject chemical industry pl
dc.subject income-based model pl
dc.subject value pl
dc.subject analysis pl
dc.subject discounting pl
dc.title Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na przykładzie Grupy Kapitałowej Synthos S.A. pl
dc.title.alternative DCF Valuation of an enterprise examplified by Synthos S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T12:43:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info