Analiza gospodarczo-ekonomiczna rynku hoteli i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania w powiecie nowosądeckim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Konopka, Rafał
dc.date.accessioned 2013-12-05T07:18:36Z
dc.date.available 2013-12-05T07:18:36Z
dc.date.issued 2013-09-18 21:52:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2008
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy magisterskiej było przedstawienie sytuacji na rynku hoteli i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania w powiecie nowosądeckim, z uwzględnieniem obecnego stanu wykorzystania obiektów noclegowych przez turystów z kraju i zagranicy. W analizie wykorzystania bazy noclegowej w regionie posłużono się danymi dostępnymi w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Najpierw zbadano liczebność poszczególnych rodzajów obiektów kwaterunkowych, następnie określono liczbę miejsc noclegowych i liczebność turystów z nich korzystających. W dalszej części analizy posłużono się ważniejszymi wskaźnikami turystycznymi w celu porównania poszczególnych gmin powiatu nowosądeckiego w zakresie omawianej tematyki, jak również porównania całego powiatu z innymi powiatami województwa małopolskiego. W części teoretycznej tegoż opracowania zawarto dostępne w literaturze archiwalnej informacje na temat obsługi ruchu turystycznego w turystyce masowej, zasad jego funkcjonowania oraz czynników go kształtujących. Omówiono również przyrodnicze i społeczno-gospodarcze walory decydujące o potencjalnej atrakcyjności powiatu nowosądeckiego. Poniższa praca przedstawia zatem rozważania czysto teoretyczne na temat geograficznych podstaw rozwoju turystyki w regionie, jak również wszechstronnie analizuje sytuację na rynku usług hotelarskich na badanym obszarze południowej Polski. pl
dc.description.abstract The aim of the dissertation is to present the situation in hotels and other collective accommodation establishments in nowosadecki district including the use of accommodation facilities from domestic and foreign tourists. In the analysis of the utilisation of accommodation in this part of the country data from Central Statistical Office was used. First, the number of each accommodation facilities was examined, then defined the number of beds and the number of tourists who use them. Theoretical part contains information available in archive literature on tourist services in mass tourism its rules and forming factors. Natural and social-economic values that determine the attractiveness of the nowosadecki district were also discussed. This dissertation includes theoretical considerations on the geographical basis for the tourism development in region as well as analyses of the situation in hotels in examined area in the south of Poland. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject hotel pl
dc.subject baza noclegowa pl
dc.subject wskaźniki turystyczne pl
dc.subject obiekty zbiorowego zakwaterowania pl
dc.subject powiat nowosądecki pl
dc.subject walory turystyczne pl
dc.subject pensjonat pl
dc.subject schronisko pl
dc.subject usługi turystyczne pl
dc.subject hotel pl
dc.subject accommodation pl
dc.subject tourist indicators pl
dc.subject collective accommodation establishment pl
dc.subject nowosądecki district pl
dc.subject tourist value pl
dc.subject boarding house pl
dc.subject hostel pl
dc.subject tourist services pl
dc.title Analiza gospodarczo-ekonomiczna rynku hoteli i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania w powiecie nowosądeckim pl
dc.title.alternative Economic analysis of hotels and other collective accommodation establishment in nowosadecki district pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T14:46:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info