Wpływ zarządzania wiedzą na efektywność współczesnej organizacji na przykładzie Eidene

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lodzińska, Kinga
dc.contributor.other Waśkiewicz, Jan
dc.date.accessioned 2021-09-27T12:24:38Z
dc.date.available 2021-09-27T12:24:38Z
dc.date.issued 2021-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10616
dc.description.abstract Zarządzanie wiedzą ma szczególne znaczenie dla rozwoju, zwiększenia efektywności i zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Celem pracy było zdiagnozowanie wpływu zarządzania wiedzą na efektywność współczesnej organizacji na przykładzie Eidene. W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury przedmiotu, przedstawiono teoretyczne aspekty zarządzania wiedzą, w tym istotę i podstawowe pojęcia z tym związane, a także korzyści jakie wynikają dla organizacji. Dokonana została charakterystyka przedsiębiorstwa przyjętego przez autorkę pracy do badań jako podmiot. Istotnym elementem pracy było badanie własne autorki dokonane na grupie losowo wybranych pracownikach w/w firmy. Główny problem badawczy stanowiło pytanie: W jakim stopniu procesy zarządzania wiedzą wpływają na efektywność współczesnej organizacji? Autorka w badaniach przyjęła hipotezę roboczą zakładającą, że zarządzanie wiedzą istotnie przyczynia się do zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji, a przyjęta strategia umacnia związki między pracownikami a organizacją. Sprzyja temu demokratyczny styl zarządzania i kultura organizacyjna podporządkowana wiedzy. Metodę badawczą jaką przyjęto w badaniach stanowił sondaż diagnostyczny z techniką ankietowania i autorskim kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. Szczegółowa analiza wyników badań dowiodła, że w zarządzaniu wiedzą w firmie Eidene szczególną rolę odgrywają interakcje między pracownikami. Ustalono, które z procesów zarządzania wiedzą mają największy wpływ na obecną i przyszłą działalność badanego przedsiębiorstwa oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące sposobów usprawniania procesów i narzędzi zarządzania wiedzą. pl
dc.description.abstract Knowledge management is particular importance for the development, increase of efficiency and innovative organisations capacity. The aim of this study was to diagnose the impact of knowledge management on the efficiency in modern organization on the example of Eidene. Based on the subject literature analysis, presents theoretical aspects of knowledge management, including the core and basic concepts related to it, as well as the benefits that arise for organisations. Characteristics of the organisation adopted by the author of the study for research as a subject has been made. An important element of the study was the author's own research conducted on a group of randomly selected employees of the above-mentioned company. The main research problem was: To what extent do knowledge management processes affect the effectiveness of a modern organisation? In the research, the author adopted a draft hypothesis that knowledge management significantly contributes to increasing the effectiveness of the organisation, and the adopted strategy strengthens the relations between employees and the organisation. This is supported by a democratic style of management and knowledge-driven organizational culture. The research method adopted in the study was a diagnostic questionnaire with a questionnaire technique and a customized questionnaire as a research tool. Detailed analysis of research results has shown that interactions between employees play a special role in Eidene knowledge management. Established which of the knowledge management processes have the greatest impact on the current and future activities of the studied company and recommendations were made on how to improve knowledge management processes and tools. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject zasoby pl
dc.subject zasoby ludzkie pl
dc.subject wartość pl
dc.subject nowoczesne zarządzanie pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject resources pl
dc.subject human resources pl
dc.subject value pl
dc.subject modern management pl
dc.title Wpływ zarządzania wiedzą na efektywność współczesnej organizacji na przykładzie Eidene pl
dc.title.alternative Impact of knowledge management on the efficiency of a modern organization based on the example of Eidene pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info