Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM - studium przypadku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał
dc.contributor.author Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned 2019-11-12T14:19:50Z
dc.date.available 2019-11-12T14:19:50Z
dc.date.issued 2019-11-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10522
dc.description.abstract Wartość firmy i jej przewaga konkurencyjna na rynku jest obecnie kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki bazujące na kapitale intelektualnym. Mimo, iż pojęcie kapitału intelektualnego jest coraz bardziej znane i cenione, tylko w nielicznych firmach znajduje to przełożenie na działania wpływające na efektywne zarządzanie tym niematerialnym zasobem. Do skutecznego zarządzania tym kapitałem konieczny jest jego pomiar. Proces pomiaru jest trudny ze względu na niematerialny charakter aktywów tworzących kapitał intelektualny. Dlatego do oszacowanie wartości tego kapitału konieczne jest indywidualne podejście opierające się o zbilansowany zbiór metod i wskaźników dopasowanych do specyfiki danej organizacji. W niniejszej pracy przedstawiono przykładową wycenę kapitału intelektualnego dla spółki CCC S.A. z wykorzystaniem metody VAICTM. Omówiono wyniki badań empirycznych oraz specyfikę i ograniczenia procesu zarządzania kapitałem intelektualnym. Praca ma za zadanie dowieść słuszności stwierdzenia, iż kapitał intelektualny jest niematerialnym aktywem odpowiedzialnym za generowanie wartości przedsiębiorstwa, którego pomiar i analiza stają się konieczne w procesie budowania konkurencyjności firmy. pl
dc.description.abstract The value of the company and its competitive advantage in the market nowadays is currently shaped by many factors, and among them the factors based on intellectual capital are becoming more important. Despite the fact that the concept of intellectual capital is increasingly recognized and appreciated, only in some companies it is reflected in activities that affect the effective management of this immaterial resource. To manage this capital it is necessary to measure it. The measurement process is difficult due to the intangible nature of assets that create intellectual capital. Therefore, to estimate the value of this capital, an individual approach is necessary based on a balanced set of methods and indicators suited to the specificity of the organization. This paper presents an example of valuation of intellectual capital for the CCC S.A. company using the VAICTM method. The thesis discusses the results of empirical research as well as the specificity and limitations of the process of intellectual capital management. The task is to prove the correctness of the statement that intellectual capital is an intangible asset responsible for generating the value of an enterprise and that its measurement and analysis become necessary in the process of building the company's competitiveness. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject pomiar kapitału intelektualnego pl
dc.subject metoda VAICTM pl
dc.subject zarządzanie kapitałem intelektualnym pl
dc.subject zasoby niematerialne pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject valuation of intellectual capital pl
dc.subject VAICTM method pl
dc.subject management of intellectual capital pl
dc.subject intangible resources pl
dc.title Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM - studium przypadku pl
dc.title.alternative Intellectual capital as a generator of the company's value. Valuation of intellectual capital using the VAICTM method - a case study pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info