Browsing by Author "Uchnast, Zenon"

WSB-NLU Repository

Browsing by Author "Uchnast, Zenon"

Sort by: Order: Results:

 • Baran, Paulina (2013-06-23)
  Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest określenie poziomu współzależności między agresją a sposobami radzenia sobie ze stresem. W związku z tym postawiłam pytanie badawcze: „Czy i na ile tendencja do zachowań ...
 • Legutko, Ilona (2013-06-21)
  Problemem głównym podjętych przeze mnie badań było wyznaczenie współzależności pomiędzy empatią osobową a poczuciem jakości życia. W związku z tym postawiłam następujące pytania badawcze: „Czy ze wzrostem empatii ...
 • Uchnast, Zenon (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2009)
  The topic of personal psychology is presented from a perspective of achievements in humanistic psychology (M. Kinget), proprium psychology (G. Allport), personalistic psychology (J. DuBois), and also with reference to the ...
 • Musiał, Martyna (2012-09-09)
  Inteligencja emocjonalna staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania wśród badaczy. W związku z czym postanowiłam podjąć ten problem w mojej pracy magisterskiej. Współczesne kierunki analizy psychologicznego ...
 • Zwijacz, Karol (2013-07-31)
  Praca dotyczy zagadnienia Inteligencji Emocjonalnej i jej związków ze stylami działania wyodrębnionymi przez Z. Uchnasta. W części teoretycznej wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z emocjonalnością, przedstawiono ...
 • Olszyńska, Anna (2011-06-21)
  Praca ma charakter badawczy i jest poświęcona tematyce kompetencji społecznych i obrazu siebie u młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono na grupie 120 osób (74 kobiet i 46 mężczyzn) w wieku 16 do 19 lat. Celem badań ...
 • Mastalerz, Anna (2011-06-21)
  Prezentowane badania mają na celu określenie poziomu współzależności między nieśmiałością jako cechą osobowości a kompetencjami społecznymi. Praca ma charakter badawczy i zorientowana jest na weryfikację hipotezy, iż osoby ...
 • Dominiak, Dawid (2012-06-21)
  Niniejsza praca poświęcona została poważnemu problemowi jakim jest uzależnienie od hazardu. Na potrzeby przeprowadzonego projektu badawczego postawione zostało pytanie badawcze: czy istnieje współzależność między stylem ...
 • Głowacka, Izabela (2013-06-21)
  Motywacja oraz jakość życia są zjawiskami, które we współczesnym świecie stają się obiektem zainteresowań coraz większej liczby badaczy. Motywacja ma ważny wpływ na jakość życia, ponieważ opisuje zdolności i możliwości ...
 • Dudzik, Magdalena (2011-06-20)
  Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie i wyjaśnienie współzależności między rodzajem motywacji do nauki, a strukturą cech osobowości. Celem rozstrzygnięcia pytania problemowego sformułowano trzy hipotezy. ...
 • Sosnowska, Katarzyna (2011-06-21)
  Celem podjętych przeze mnie badań, była odpowiedź na pytanie: Czy osoby neurotyczne cechuje wyższy poziom tendencji do zachowań agresywnych? Dodatkowo chciałam sprawdzić, Jaki rodzaj agresji przejawiają neurotycy. W związku ...
 • Ndreca, Angelika (2013-06-25)
  Poczucie bezpieczeństwa jest tematem niezwykle aktualnym. Jest to jedna z podstawowych potrzeb, ważna dla każdego człowieka w codziennym życiu. Niewątpliwie jest równie istotna w związkach małżeńskich, w których miłość ...
 • Franasowicz, Magdalena (2013-06-21)
  Współcześnie coraz więcej badaczy porusza problemy psychologicznych uwarunkowań orientacji na współdziałanie bądź zabezpieczanie się. Maslow określał tę orientację jako orientację przez potrzeby braku i potrzeby rozwoju. ...
 • Węgrzyn, Aleksandra (2013-09-04)
  Głównym przedmiotem podjętych w niniejszej pracy badań jest dookreślenie poziomu i zakresu współzależności pomiędzy poczuciem humoru a obrazem siebie. W związku z tym zadaniem postawiłam następujące pytanie badawcze: „Czy ...
 • Puchalska, Diana (2012-06-20)
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie współzależności między poczuciem jakości życia wśród młodzieży a ich preferencją wartości. W tym celu przyjęto następującą hipotezę: Wyższy poziom poczucia jakości życia koreluje z ...
 • Obiedzińska, Klaudia (2011-07-19)
  Celem pracy jest określenie współzmienności pomiędzy niepokojem a aktualizacją siebie. Zrealizowany program badawczy został oparty na wynikach z badań własnych młodzieży z nowosądeckiego liceum w wieku 16 - 18 lat, w których ...
 • Górowska, Monika (2012-06-27)
  Sens życia jest zagadnieniem niezwykle aktualnym, wywołuje ogromne zainteresowanie wśród badaczy i współczesnych myślicieli. Wydaje się nawet, że jest to temat, nie tyle rozważany na gruncie naukowym, co uniwersalny, bowiem ...
 • Mróz, Magdalena (2011-06-21)
  Niniejsza praca ma na celu ujęcie współzależności pomiędzy posiadanym poczuciem sensu życia u młodzieży a preferowanymi przez nich systemami wartości. W tym celu sformułowano następujące hipotezy: H1 – Młodzież przejawiająca ...
 • Gyba, Irena (2013-06-25)
  Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje współzależność między poczuciem sensu życia a strukturą osobowości. Aby odpowiedzieć na to pytanie sformułowałam następujące hipotezy badawcze: H1 - Istnieje niższy ...
 • Wolińska, Monika (2011-06-22)
  Celem tej pracy jest weryfikacja empiryczna przyjętej głównej hipotezy badawczej o współzmienności asertywności, jako cechy osobowości oraz stylów aktualizacji siebie w wymiarze współdziałanie – zabezpieczanie siebie. Mając ...

Search WSB-NLU Repository

Browse

My Account

Info